วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอป่าโมก พัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะขาว(โรงเรียนชาวนา) หมู่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด โดยป้องกัน เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยจังหวัดอ่างทอง ได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนแม่ ของแผ่นดิน จำนวน 232 หมู่บ้าน และในการบริหารจัดการกองทุนฯ มีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เฝ้าระวังและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้มีอาชีพที่สุจริต จึงได้ฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการในกิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ในการหนุนเสริมอาชีพ ในหัวข้อและเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยวิทยากร นายพรปวีณ์ ฉายแสง

และประสบการณ์และเสริมทักษะอาชีพ/การวิเคราะห์อาชีพ และจัดทำแผนความต้องการอาชีพต่อไป.