สพอ.ไชโย ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นางณัฏฐา ขุนนคร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไชโย ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชโย มอบหมาย พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง พัฒนาการอำเภอไชโย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชโย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ขั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชโย จ.อ่างทอง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโยจึงได้ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมรับทราบผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รวมถึงหารือแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของอำเภอไชโย

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ร่วมถ่ายรูปหมู่เสื้อทีมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชโย ที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือฝีมือคนไทย เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าทอไทย ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อคืนชีวิตให้ผ้าไทย ร่วมเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งยังสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่งคง สร้างชุมชนมั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม ยึดแนวทางภายใต้มาตรการ New Normal อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)