ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง "เปิดประเทศ 2 สัปดาห์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง"พบว่า แม้คนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.88 จะมีความพึงพอใจต่อมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.11 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิม ขณะเดียวกันส่วนใหญ่ร้อยละ 43.11 ยังค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าจะรุนแรงขึ้นใน 1-2 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดังกล่าวแม้จะเป็นความเห็นของประชาชน โดยยังไม่ได้อ้างอิงตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องรอรายงานของหน่วย
งานต่างๆอีกครั้ง จึงไม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าการเปิดประเทศเพียง2 สัปดาห์ส่งผลเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน เพียงใดก็จริง

กระนั้น สะท้อนความรู้สึกของประชาชน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในภาวะที่สาหัสเช่นนี้ ยังต้องอาศัยมาตรการอื่นรวมด้วย จากสมุดปกขาวที่ที่รวบรวมข้อเสนอของของสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศจากการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ที่เสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโต 5 ด้าน คือ

1. ด้าน Product&Service for the Future การพัฒนาสินค้าและบริการในการเพิ่มมูลค่าในอนาคต ตามแนวทาง BCG

2. ด้าน People for the Future การมองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเรื่องการศึกษา การพัฒนาความสามารถ รวมถึงการพัฒนามนุษย์ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

3. ด้านการ Connect to the World เพราะการเชื่อมโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น ผ่านสิ่งที่เรามี เช่น การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ บริการ วัฒนธรรม ส่งเสริมให้เติบโตและก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

4. ด้าน Social Issues in the Future แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การกระจายรายได้ ความยากจนข้ามรุ่น และความคุ้มครองทางสังคม
และ 5. ด้าน Our Planet in the Future การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเจริญปัจจุบัน จะต้องมีการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

อย่างไรก็ตาม มีภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ3ภารกิจคือ

1. เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ

2. เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วย Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และ 3 แก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก

ทั้งนี้เราเชื่อว่า หากภาครัฐทำงานสอดประสานกับภาคเอกชนไทย ที่มีความเข้มแข็ง ก็เชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แม้ตอนนี้จะดูเหมือนยังไม่กระเตื้อง แต่ก็เชื่อว่าหากร่วมมือร่วมใจกันกระตุ้น เศรษฐกิจไทยจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนให้ประชาชนด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้มีพื้นที่ใดในประเทศไทยยังไร้วัคซีนเข็มแรก