วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 8 ราย เสียชีวิตสะสม 53 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,965ราย รักษาหายสะสม 5,835 ราย กำลังรักษา 68 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,213 ราย อำเภอทรายมูล 473 ราย อำเภอกุดชุม 734 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 447ราย อำเภอป่าติ้ว 338 ราย อำเภอมหาชนะชัย 676 ราย อำเภอค้อวัง 324 ราย อำเภอเลิงนกทา 918 ราย และอำเภอไทยเจริญ 320 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย