ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตรัง เพื่อการจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืน

วันนี้(25 พ.ย.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4 / 2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดตรังไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาด เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Weste Society) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งขยะในครัวเรือนรวมถึงปัญหาขยะทะเล ทั้งการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อให้ปริมาณขยะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการกำจัดลดลง และมีการกำจัดที่ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ซึ่งนอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ (ต้นทาง) แล้ว ยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ (กลางทาง) ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดการ หรือการกำจัด ขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) ต่อไป