วันที่ 24 พ.ย.64 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมีวาระสำคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กล่าวว่า การประชุม คปก. ในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้เสนอร่างประกาศ คปก. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2564 ตามมติ คปก. ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ได้รับการจัดที่ดิน และมีหลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทน การปรับปรุงค่าตอบแทน การทบทวนอัตราค่าตอบแทน และการคำนวณค่าตอบแทน เพื่อเป็นการสนับสนุนและลดต้นทุนในกิจกรรมความเป็นอยู่ต่างๆของเกษตรกรและผู้เช่าที่ดิน

และ คปก. ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสาธารณูปโภคโดยได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 โซนที่ 5 และโซนที่ 6 จังหวัดชุมพร ซึ่งที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ปรับพื้นที่ และปรับปรุงถนนสายหลัก ผิวจราจรหินคลุก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแปลงและขนส่งผลผลิตจากแปลงไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร การขุดสระ โครงการขุดบ่อบาดาล รวมทั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าร์เซลล์และแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ด้านดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 ซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการพัฒนาทั้งสิ้น 7 กิจกรรม มีการอนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560–2564 ไปแล้ว จำนวน 74 โครงการ 5 กิจกรรม ดำเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 39 แปลง จำนวนเงินทั้งสิ้น 218,526,362.00 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 148,445,857.27 บาท ส.ป.ก. ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2564 จำนวน 45 จังหวัด เกษตรกร 4,162 ราย เป็นเงิน 146.32 ล้านบาท และช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวดหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ออกไป 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกมิติและทุกโอกาส