สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ …*…

ถึงวันนี้ ยังเป็นที่สงสัยของหลายๆ ฝ่ายว่ามีเงื่อนงำเบื้องหลังใดเป็นพิเศษหรือไม่ กับการที่พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว.ส่วนใหญ่โหวตสนับสนุนให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเข้าทางระบอบทักษิณ ...*…

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ซึ่งมีรายละเอียดใน 3 ประเด็นสำคัญดังนี้ ได้แก่ประเด็นแรกให้ยกเลิกความในมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งร้อยคน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ” …*…

ถัดมา ประเด็นที่ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“มาตรา 86 การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน จำนวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน (2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (1) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง (3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน (4) เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ (3) แล้ว ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตาม (3) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณนั้นในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวนสี่ร้อยคน (5) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน” …*…

และประเด็นที่ 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“มาตรา 91 การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ แล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น” …*…

“ส่วนตัวเชื่อว่า การเลือกตั้งตามกติกาใหม่ จะทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพมาอีกครั้ง ที่ผ่านมาเราหนีระบอบทักษิณกลับมาเจอกับระบอบประยุทธ์ และระบอบประยุทธ์ก็แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้ระบอบทักษิณกลับคืนมาอีก ถือว่าเป็นวิบากกรรมของประเทศไทย และการที่รัฐธรรมนูญ มีกติกาออกมาเช่นนี้ จะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากพรรคร่วมรัฐบาล ที่ผลักดันให้มีวิธีคำนวณที่นั่ง ส.ส.แบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับการยื่นดาบให้ศัตรู หรือภาษาเล่นไพ่ดัมมี่ เรียกว่า ตีโง่ให้เขาเอง”นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ …*…

ปาเลสไตน์: ความจริง... ที่โลกไม่เคยรู้ สัมมนาออนไลน์ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อความเข้าใจใน “ความจริง” บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ฟิลัสฏีน เพื่อร่วมรำลึกถึง “วันแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ขององค์การสหประชาชาติ” อังคารที่ 30 พ.ย. เวลา 09.00 น. จัดโดย Palestine Solidarity Campaign (PSC) Thailand พบกับวิทยากรระดับโลกและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Tun Dr. Mahathir Mohamad ศ.พลโท ดร. สมชาย วิรุฬหผล ศ.ดร. จรัล มะลูลีม Professor Dr. Ilan Pappé และ Jonathan Kuttab ลงทะเบียนฟรี ถึง 25 พ.ย. ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/bgt8HT5KGnuFup5aA ...*...

พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โครงการหมอไทยพร้อม ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จัดงาน มหัศจรรย์กระท่อม กัญชา และสุดยอดสมุนไพร โดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดงาน พฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. เวลา 14.00 น.ที่บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

องค์กรดีเด่น...พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย แก่ ธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กก.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนมอัลมอนด์ นมวอลนัท และนมพิสตาชิโอ แบรนด์ 137 ดีกรีและนมอัลมอนด์ แบรนด์ โฮลี่ นัทส์ ที่หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันก่อน

น้ำใจไทย...ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี/รมว.ต่างประเทศ พรพิมล กาญจนลักษณ์ จุฬามณี ชาติสุวรรณ อุรีรัชต์ เจริญโต พืชภพ มงคลนาวิน ร.ท.พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา และ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จาก ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ และ สุเทพ นำวงษ์สำราญ ในนาม บี.เอ็ล.ฮั้ว เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง และบริษัทในเครือ ให้แก่ สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ เพื่อผู้ป่วยในเมียนมา ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ปันน้ำใจ...ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย ศตกมล วรกุล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคม แบ่งปันน้ำใจภายใต้ โครงการ MBK สร้างสุข สู่ชุมชน สนับสนุนข้าวมาบุญครอง จำนวน 500 กิโลกรัม และน้ำดื่ม MBK ผ่านตู้ปันสุข สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด โดยมี มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.เขตปทุมวัน รับมอบ ที่สำนักงานเขตปทุมวัน

ศึกษาดูงาน...ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำคณะผู้บริหารอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยมี รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ดร.ศุภกร สิทธิไชย ธฤต ศรีอรุโณทัย บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ฉันทานนท์ วรรณเขจร ร่วมดูงาน และ วีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ ผู้ช่วย ผจก.ใหญ่ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ที่ห้องปะชุม MS Siam Tower พระราม3

เปิดตัว...สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ เปิดตัวชุดหนังสือ 82 ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรขอบคุณองค์กรผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่าแห่งปี โดยมี กนกพร รอดรุ่งเรือง สมชัย เลิศสุทธิวงค์ เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ดร.เสนีย์ แดงวัง ปรียาภรณ์ วีระคงสุวรรณ มณเฑียร ตันตกิตติ์ และ อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ ร่วมงาน ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

พิเศษสุด...เมธา รักธรรม รักษาการรอง กก.ผอ. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเมนท์ ส่งมอบบริการที่เหนือกว่าและพิเศษสุดสำหรับลูกบ้านเครือเอพี โดยผนึกกำลังร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวบริการ Pick Up Service เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านที่บริหารจัดการ โดยมี ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ ไปรษณีย์ไทย ร่วมแนะนำบริการ Pick Up Service ที่โครงการแกรนด์พลีโน่ บางนา – อ่อนนุช

ครบสามขวบ...คาซุโตะ ทานิคุฉิ ร่วมกับ คาซุฮิโตะ โดบาชิ จัดงาน Fuji-San Camping Fest 2021 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ชวนนักเดินทางผู้รักการแคมป์ปิ้งมาสัมผัสไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบฉบับญี่ปุ่น โดยมี สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล อัตสึชิ โอะคูโมริ มานิตา เกษมเปรมจิต อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ อคิร วงษ์เซ็ง ร่วมงาน ที่ไอคอนสยาม

วันชื่นคืนสุข...ธีร ชุติวรากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอเชี่ยน คอมเมิร์ช เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง กิรณี บุตรี ประภา ยาวิชัย กับ อภิวัฒน์ บุตร ศิวัช - เปรมรัตน์ อภิลักษณ์ โดยมี สิริกุล ไกรบุญ ผู้ช่วย ผจก.ทั่วไป โรงแรม แมนดาริน ร่วมงาน ท่ามกลางกลิ่นอายแห่งความรัก ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดาริน

รางวัลสุดสัปดาห์...มนทิรา ภูปากน้ำ บก.บห.สุดสัปดาห์ จัดงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Awards 2021 ให้กับแบรนด์ความงาม ซึ่งเป็นที่สุดของ Beauty of New Generation แห่งปี โดยมี สรัญ ฐิตะวสันต์ ณิชารีย์ หวานชะเอม ใบเตย-ปิยะมาลา นรินทร์สรศักดิ์ ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ปัญญ์ธิษา เธียรประสิทธิ์ และ ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ร่วมงาน ที่ Pearl Bangkok