วันที่ 23 พ.ย.64 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เสียชีวิตสะสม 53 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,939 ราย รักษาหายสะสม 5,816 ราย กำลังรักษา 70 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,204 ราย อำเภอทรายมูล 473 ราย อำเภอกุดชุม 734 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 446ราย อำเภอป่าติ้ว 338 ราย อำเภอมหาชนะชัย 672 ราย อำเภอค้อวัง 324 ราย อำเภอเลิงนกทา 917 ราย และอำเภอไทยเจริญ 318 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย