วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

วันที่ 22 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และ ร่วมประชุมหารือรับ ฟังปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯโดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) ตลอดจนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 5

“กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทางหลวงให้ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน มีเครือข่ายสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วไปและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวงวิเคราะห์วิจัย และพัฒนาจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจนกำกับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปกครอง ความมั่นคง และ การป้องกันประเทศ “กรมทางหลวงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 5 เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ( จังหวัดพิษณุโลก , พิจิตร , และ อุตรดิตถ์ ) ซึ่งประกอบด้วย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 , แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) , แขวงทางหลวงพิจิตร , แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2