นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส เลขาธิการสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันได้มองเห็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปโดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเป็นกลไกกลางระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการเข้าถึงของภาคประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจนั้นอาจจำเป็นต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์กับอำนาจหน้าที่และภารกิจกับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจนรวมถึงการปฏิรูประบบรูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เกิดความคล่องตัวกับการบริการประชาชน การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการของท้องถิ่น การปฏิรูปทรัพยากรบคคลและการปฏิรูปกฎหมายระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับทราบข้อมูลและทิศทางปฎิรูปท้องถิ่นอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทการบริหารงานด้านการบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

"สมาคมองค์การบริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทยมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาภายใต้โครงการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญปี 2560" ขึ้น ระหว่าง วัน ที่ 8-10 ก.พ.2561 ที่โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี โดยการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบสถานการณ์ทิศทางการปฏิรูปและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการและประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560" นายประดิษฐ์ กล่าว
++++++++++