การเคหะแห่งชาติเดินหน้าสำรวจดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชนผู้มีรายได้น้อยการเคหะฯ กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยบริเวณใกล้เคียงกัน ระบุจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในอนาคต แถมยังเป็นเครื่องสะท้อนผลงานนโยบายรัฐบาลได้

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติจัดทำดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจของชุมชนผู้มีรายได้น้อยของการเคหะฯ ทั่วประเทศ โดยแบ่งพื้นที่สำรวจเป็น 6 ภูมิภาค เพื่อติดตามและประเมินการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และในปี 2561 อีก 3 ไตรมาสที่เหลือ (มกราคม-กันยายน 2561)
“ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจชุมชน จะเป็นข้อมูลให้การเคหะแห่งชาติวางแผนโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน จะเป็นตัวสะท้อนผลจากนโยบายและโครงการที่รัฐลงไปช่วยผู้มีรายได้น้อยในระดับหนึ่งในตัวด้วย”

ดร.ธัชพลกล่าวว่า การจัดทำดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการในพื้นที่ชุมชนการเคหะแห่งชาติครบทั้ง 100% จากปีนี้ที่ดำเนินการภาคละ 8 จังหวัดเท่านั้น ขณะเดียวกัน ยังสำรวจและจัดทำดัชนีชี้วัดของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
“โดยรวมๆ เท่าที่สำรวจและประเมินผลในไตรมาสแรกของปี 2561 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจของชุมชนการเคหะแห่งชาติจะอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ใกล้เคียงกัน แต่เราไม่ได้สำรวจเฉพาะเศรษฐกิจด้านเดียว หากยังสำรวจและประเมินผลด้านอื่นด้วย เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพื่อประเมินให้เห็นภาพรวมของมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างชุมชนผู้มีรายได้น้อยของการเคหะฯ กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน และกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย” ดร.ธัชพลกล่าว

ที่มาของดัชนี ประกอบด้วย ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในด้านต่างๆ เช่น รายได้ ภาระหนี้สิน การมีงานทำ ความเป็นอยู่ทางสังคม