บรรยากาศประเทศไทยกลับมามีสีสันและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะบรรยากาศด้านเศรษฐกิจ โดยมีภาคการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนการค้าและการจ้างงาน เมื่อดูทิศทางที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยรายงานผลการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ โดยระบุว่า หลังจากที่ทางการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดและการเดินทางข้ามจังหวัด การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้คนไทยเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากผลสำรวจความต้องการท่องเที่ยวในประเทศ สะท้อนว่า กว่า 73.7% ของกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากถึงมากที่สุด ทำให้ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ คนไทยน่าจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นและต่อเนื่องไปยังปีหน้า โดยเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า หากไม่มีการระบาดหนักอีก ตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2565 น่าจะมีจำนวนประมาณ 109-155 ล้านคน-ครั้ง ฟื้นตัวจากปี 2564 ที่ราว 66.71 ล้านคน-ครั้ง

ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2564 คนไทยเที่ยวในประเทศน่าจะมีจำนวน 66.71 ล้านคน-ครั้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคาดการณ์ทิศทางการฟื้นตัวของตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน สถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยมีปัจจัยสำคัญอย่างการระบาดของโควิดในประเทศ มาตรการ กระตุ้นกำลังซื้อและการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจภาคครัวเรือนกำลังซื้อของประชาชนที่จะ มีผลต่อการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ภายใต้เงื่อนไขที่สถานการณ์โควิดในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากในช่วงปลายปี 2564 และ ไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศจนกระทบการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ ปัจจัยด้านราคาพลังงานไม่ได้ปรับสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสารอย่างตั๋วเครื่องบิน การฟื้นตัว ของตลาดไทยเที่ยวไทยน่าจะทยอยกลับมา ทั้งนี้หากสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2565 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวน 155 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 133.1% จากปี 2564 โดยการฟื้นตัวยังต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งคนไทยเที่ยวไทยมี จำนวน 172.7 ล้านคน-ครั้ง เนื่องจากมองว่าในช่วง 2-3 เดือนแรกของปี 2565 สถานการณ์โควิดน่าจะยังมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว บางกลุ่ม ขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวทั่วถึงและกำลังซื้อของประชาชนบางกลุ่มยังไม่กลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ ทำให้จำนวนครั้งในการเดินทางจะปรับลดลง สำหรับด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 698,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% จากปี 2564 โดยค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในกรณีนี้จะปรับขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2564 เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ น่าจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวอาจคลายความกังวลจากโควิด และกลับไปนั่งทานอาหารในร้านท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กรณีที่ 2 ความเสี่ยงการระบาดของโควิดที่อาจจะพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มจนส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง ในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในบางช่วงจังหวะเวลาของการระบาดที่ยังมีอยู่ แต่เนื่องจากมองว่าระดับ การระบาดของโควิดน่าจะไม่รุนแรง ทำให้ทางการจึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดดังเช่นที่ เกิดขึ้นในปี 2564 ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2565 น่าจะมี จำนวน 109 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 63.4% จากปี 2564 ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยน่าจะมี มูลค่าประมาณ 479,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.5% จากปี 2564

ดังนั้นหากดูจากรายงานและการคาดการณ์ดังกล่าว เมื่อเครื่องยนต์ภาคท่องเที่ยวเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวเกินครึ่งในปีหน้า โอกาสของเศรษฐกิจไทยก็มีความหวัง ขณะที่เครื่องยนต์ตัวอื่นๆ และการหารายได้ใหม่ๆ ก็ต้องเร่งเต็มสูบไปพร้อมกัน ที่หวั่นวิตกกันว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเผาจริงก็อาจจะยังอาจยังไม่ขึ้นเชิงตะกอน