ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะได้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของผู้ที่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2557 ในสมัยรัฐบาลคสช.

แต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่เปิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งได้ทำให้ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางช่องทางดิจิทัลจำนวนมากจนยากที่จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดได้ และอาจเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดนัก

ประเด็นเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั้นดูจะมีชุดข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเรื่องรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข สสส. กับข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขในต่างประเทศ เพราะในขณะที่ประเทศไทยระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายมากกว่าหรือเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาจึงสมควรต้องห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าว

แต่หน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำระดับโลกอย่างสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกากลับเพิ่งอนุญาตให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างเป็นทางการ หลังจากที่พิจารณาข้อมูล หลักฐานแล้วพบว่าการอนุญาตให้จำหน่ายภายใต้การควบคุมอย่างถูกกฎหมายมีผลดีมากกว่าผลเสีย

จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเกิดคำถามว่าเพราะเหตุใด หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยจึงมีความเห็นที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ อีกกว่า 70 ประเทศที่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา ทั้งๆ ที่พอเป็นเรื่องวัคซีนโควิดเรากลับสามารถเชื่อถือหลักฐานจากหน่วยงานเหล่านี้ได้

น่าเสียดายที่ความพยายามที่จะให้มีการศึกษาวิจัยและทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ กลับถูกปฏิเสธและยังคงต้องการให้มีการห้ามนำเข้าต่อไปโดยประชาชนต่างก็มีความสงสัยและกังขากับข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแม้ว่าสินค้านี้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ เห็นได้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า ประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีจำนวน 78,742 คน คิดเป็นอัตรา 0.14 % ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน

การจุดประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลจึงควรนำมาซึ่งความกระจ่างในเรื่องนี้ เพื่อตอบคำถามและทำให้สังคมเข้าใจว่าเหตุใดประเทศไทยต้องห้ามนำเข้าสินค้าเหล่านี้หรือถ้าสมควรยกเลิกก็ด้วยเหตุผลอะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่ยุติ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ถึงเวลาที่รัฐบาลจะเดินหน้าทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้เสียทีโดยจัดให้มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับ เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้สูบบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี่ เด็กและเยาวชน โดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป