วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นอีกวันสำคัญของประเทศไทย ที่ 3 เหตุการณ์จะเกิดขึ้นพร้อมกัน คือการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตามนโยบายเปิดประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้เงื่อนไขต้องฉีดวัคซีนครบโดส และผ่านการตรวจคัดกรองโควิดจากประเทศต้นทางและตรวจคัดกรองอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทยในรูปแบบ RT-PCR

โรงเรียนเปิดเทอมพร้อมกัน โดยระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อไข 5 ข้อคือ 1.การปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 32 มาตรการหลัก + มาตรการเสริม + มาตรการเข้ม 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาตรการ DMHT-RT 3.ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีน 100% 4.นักเรียนต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 85% และ 5. ผู้อาศัยในครอบครัว(กลุ่ม608) ต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน ส่วนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี การเปิด Onsite จะรอการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดก่อน โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด Onsite ก็ให้ใช้รูปแบบการเรียนสอนออนไลน์ไปพลางก่อนโดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียน

และอีกเหตุการณ์ก็คือ เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการจับตาว่าจะมีร่างกฎมายสำคัญเข้าสภาฯ ซึ่งพรรคฝ่ายค้าน โดยพรรคเพื่อไทยได้เตรียมขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบบไม่ลงมติรอเอาไว้แล้ว อีกทั้งยังมีร่างกฎหมายที่ทุกฝ่ายจับตา คือร่างพระราชกำหนดกู้เงิน ที่แม้จะยังไม่ได้ยกร่างแต่ก็คาดว่าจะมีการผลักดันหลังจากมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะ จากเดิมกำหนดไว้ 60 % เป็น70 %

ก่อนหน้านี้ กรมอนามัยได้จัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นต่อประเด็นการเปิดประเทศ 1 พฤศจิการยน 2564 พบว่า คนไทยร้อยละ 94 มีความกังวลกับการเปิดประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรคร้อยละ 28 ในขณะที่ร้อยละ 72 มีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่า หากเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัย ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศครบตามเกณฑ์ครอบคลุมทุกจังหวัด 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ให้มีการคุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ร้อยละ 60 และมีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการ และประชาชนอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 55 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเปิดประเทศ เปิดโรงเรียน หรือเปิดสภาฯ ล้วนเป็นวีถีที่ต้องเดินหน้าไป เช่นเดียวกับหลายประเทศที่ทยอยเปิดประเทศ ใช้ชีวิตร่วมกับโควิด ที่ประชาชนคนไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการป้องกันตนเอง