เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายกฤษกร ศรีตระการ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง ร.ต.อ.วิทยา ทุมแก้ว เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นำความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี จากดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และปลัดจังหวัดขอนแก่น ไปบอกกล่าวให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ใน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม ระดับอนุบาล จำนวน 218 คน และโรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา จำนวน 205 คน ให้ได้รับทราบถึงความรัก ความห่วงใยฯ