ชาวอุตรดิตถ์เฮ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหนังสืออนุญาตใหัประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค.1 และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดิน น.ค.3

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 ม.ค.61 นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธืมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค.1 และมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค.3 ให้กับสมาชิปนิคมลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นาย สุชาติ แสงพรม ผู้ปกครองสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานในพิธี พร้อมด้วย นาย อำเภอท่าปลา นายก.เทศบาล นายก.อบต.กำนัน.ผธ้ใหญ่บ้านเป็นสักขีพยาน นาย สุชาติ พรมแสง ผู้ปกครองสร้างตนเองลำน้ำน่าน เผยว่า ตามมติรัฐมนตรีวันที่ 12 พฤษภาคม 2507 ให้จัดตั้งนิตมสร้างตนเองลำน้ำน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฏรที่อพยพจากเขตน้ำท่วมตามโครงการเขื่อนสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอเมืองและอำเภอท่าปลาในนั้งเคหะสถานและประกอบอาชึพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้นโดยเป็นการจัดระบบผู้ครอบครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องชัดเจนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสมาคมรัฐบาลจึงมีนโยบายการจัดการปัญหาที่ดินทำกินเพื่อประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ได้รับการจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ให้มีการค้ดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เข้าเป็นสมาชิกนิคมและอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องชัดเจน ชึ่งในท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 166,530 ไร่ ชึ่งนิคมไดัอนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 163 ราย 199 แปลง กรณีสมาชิกที่ครอบครองครบห้าปีจะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค.3 เพื่อขอออกโฉนดที่ดินได้ต่อไป