เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาประจำตำบล นายมโน คงรงค์ ที่ได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนจนประสบความสำเร็จ โดยมีนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล 172 หมู่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า นายมโน คงรงค์ หมอดินอาสาประจำตำบลเขาต่อ แต่เดิมได้มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันเท่านั้น ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาทำแปลงเกษตร พืชผักสวนครัวแบบเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ จนปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นรายได้หลักของครอบครัว และถือเป็นแปลงต้นแบบให้หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรดิน การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารเร่งพด.ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าศึกษารับฟังได้มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น