บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมกิจกรรมเพื่อสังคม จัดอบรม “การพัฒนาสมองและการเรียนรู้ด้วยตารางเก้าช่อง”ห้แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และทำให้เกิดสมาธิแก่เด็กพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดมหาธาตุ