เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยในการจัดกิจกรรมฯนี้ ทางกรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญในเรื่องของ “ห้องน้ำสาธารณะ” ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดเมื่อเข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว และยัง เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย