วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น.ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงภายใน สำนักงานปกครองและทะเบียน เจ้าหน้าที่กองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร เลขานุการ ศูนย์อปพร.กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะได้เข้าตรวจประเมินขีดความสามารถการจัดการ เเละความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์อปพร.เขตดอนเมือง ที่จะส่งเข้าศูนย์เข้าประกวดระดับกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.เขตดอนเมือง และนายเฉลิมพล อุตรัตน์ ประธานอปพร.เขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเเละคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขตดอนเมืองให้การต้อนรับเเละรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องวิทยุ ศูนย์ อปพร.เขตดอนเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง