วันนี้(11 ม.ค.2561)เวลา 10.30น.สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา (THAIFA Songkhla) โดยนายประสิทธิ์ โรจนาภากุล ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวัลลภ วิสาละ รองประธานฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

และในโอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้แก่นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อาคารดาหลาวิลล์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นการพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของเด็กนักเรียน ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีคิดแบบใหม่ พร้อมต่อยอดแนวคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล