นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมSustainable Food Lab (Thailand) หรือ แล็บอาหารยั่งยืนประเทศไทย กล่าวว่า แนวคิดการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก ทัวริซึ่ม เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมบนพื้นฐานแนวคิดธุรกิจเกื้อกูลสังคม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว น่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์อินทรีย์ให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับชุมชน เริ่มจากซื้อผลผลิตอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรไปบริการนักท่องเที่ยว ปลายน้ำ ให้ความรู้สื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ ที่มีผลต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เกษตรกรสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่ทำเรื่องดังกล่าวทั้งระบบ โดยสร้างChange Agent วิถีอินทรีย์ให้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ อาจเริ่มจาก From Farm to Table ด้วยการจัดซื้อผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรมาสร้างสรรค์เมนูอินทรีย์ไว้บริการลูกค้าต่อด้วยการทำกิจกรรมท่องเที่ยวออร์แกนิกฟาร์ม หรือ Farm visit พานักท่องเที่ยวออกไปเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร เช่น ดูการทำนา ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ ขณะเดียวกันมีการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจ ผ่าน สื่อต่างๆ เช่น จดหมายถึงลูกค้า กราฟฟิคบนผนัง เต็นท์การ์ดบนโต๊ะอาหาร หรือ โบชัวร์โรงแรม อย่างที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ ทำงานร่วมกับสามพรานโมเดล จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จนเป็นออร์แกนิก ทัวริซึ่ม เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่ง นายอรุษ กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่หมุนเวียนเดินทางไปใช้บริการในโรงแรม ร้านอาหาร ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีจำนวนมากกว่าปีละ 100 ล้านคน มีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.กล่าวว่า จากนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มุ่งสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่ยั่งยืนนั้น ได้สอดคล้องกับแนวคิด ออแกนิกส์ ทัวริซึ่ม หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และเป้าหมายความยั่งยืน Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติ ซึ่งปัจจุบันการทำการตลาดของททท.อยู่บนพื้นฐานแนวคิดBeyond Marketing หรือการตลาดเพื่อการพัฒนา และGreatest Development เพื่อให้การท่องเที่ยวเข้าไปช่วยในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน โดยเวลานี้ได้เริ่มทำไปแล้ว คือเริ่มจากอาหารก่อน เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยหลัก ที่จะขยายไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ ยังได้รับความสนใจที่จะมีการขยายผลในประเทศต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดย นาย Jens Thraenhart ผู้อำนวยการ Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) หนึ่งในองค์กร ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน (ยูนานและกวางสี) กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย ได้กล่าวว่า ออแกนิกส์ ทัวริซึ่ม มีศักยภาพที่จะเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของภูมิภาคนี้ โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และการขยายผลไปสู่ประเทศลุ่มน้ำโขง จะช่วยสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ต่อไป