ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่ง สปป.ลาว ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ศุวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆร่วมระหว่างหน่วยงาน ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆนี้