ดร.วิชัย พยัคฆโส
Payackso@gmail.com

หัวข้อ “การศึกษา4.0 ให้ลูกหลานเรียนอะไรดี?” เป็นโจทย์ที่เป็นคำถามของพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงลูกหลานจะสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในยุคประเทศไทย 4.0 ดูเหมือนว่าในสังคมปัจจุบันและอนาคตจะเป็นสังคมยุค 4.0 กันทั้งหมดแล้ว

คำตอบจึงอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่1นั้น จะต้องค้นหาว่ายุทธศาสตร์ชาติอีก 20 ปี ข้างหน้าจะปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมรูปแบบใด ด้วยนโยบายของประเทศไทย 4.0 มาประกอบการพิจารณาให้ลูกหลานได้เข้าสู่โลกอาชีพที่มีความจำเป็นและมีความต้องการในการพัฒนาประเทศ นั่นคือการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ 4.0

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ประเทศไทย4.0 คือเป้าหมายการใช้และขับเคลื่อนโดย Value Based Economy 5 ด้าน ได้แก่ Bio-Economy, Digital Economy, Creative Economy, Service Economy และ Social Economy เป็นเศรษฐกิจในอนาคต ที่ขับเคลื่อนด้วย Innovative Driven Economy

จากเศรษฐกิจในอนาคต เปรียบเสมือนอาชีพในอนาคตที่มีงานรออยู่ โดยเฉพาะองค์กรชั้นนำที่มีอนาคตด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ที่มี 10S-Curve เป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพนักงานคนไทยที่อยากร่วมทำงานมากที่สุดอย่างน้อย 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่มิอาจปฏิสธได้ว่าทั้ง 10 องค์กร มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีความเป็นผู้นำในระดับชาติและนานาชาติ
ปตท. 2. สยามซีเมนต์ 3. กูเกิ้ล(ประเทศไทย) 4. โตโยต้า 5. ดีแทค
6. ซีพีออล์ 7. เอไอเอส 8.การบินไทย 9. ยูนิลีเวอร์ไทย 10. ฮอนด้า

ความใฝ่ฝันใน 10 องค์กรชั้นนำ บัณฑิตทั้งหลายใช่ว่าจะเข้าไปทำงานได้ง่ายๆ เพราะจะต้องมีคุณสมบัติทั้งเกรดในสาขาที่ต้องการ ทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 ขึ้นไป มีสมรรถนะเชิงวิเคราะห์ สามารถยอมรับการพัฒนาได้ เป็นต้น จำเป็นต้องพัฒนาตนเองและผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคต เช่น ความต้องการของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หลักสูตรเฉพาะทางรองรับกับ 10S-Curve หากมหาวิทยาลัยที่ไม่ปรับตัวเองมีแต่หลักสูตรพื้นฐานที่มิใช่ Applied Science จะออกไปเตะฝุ่น เสียเวลา เสียอนาคต และประเทศชาติไม่ได้ทุนมนุษย์ 4.0

ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับชั้นนำในเอเซีย 10 อันดับแรกๆ บางแห่งติดอันดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะสามารถหล่อหลอมลูกหลานให้มีอาวุธทางปัญญาที่สถานประกอบการยอมรับ น่าจะเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ อันได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหิดล
ธรรมศาสตร์
เชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
พระจอมเกล้าธนบุรี
ขอนแก่น
สงขลานครินทร์
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
สุรนารี

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีกจำนวนมาก รวมถึงราชภัฎ ราชมงคล และเอกชนที่มีชื่อเสียงในอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเด่นชัด มิใช่ดูแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแย่งชิงนักศึกษาแบบจ่ายครบจบแน่แต่ไร้อาชีพ ทำให้ปริญญาตรีว่างงานมากกว่า 200,000 คน ในปีที่ผ่านมา

บทความนี้เขียนเพื่อให้ผู้ปกครองและบรรดานักศึกษาได้ทบทวนและพิจารณาอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นทุนมนุษย์4.0 มาร่วมพัฒนาชาติ มิได้มุ่งหวังจะเชียร์บริษัทและมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้น จะต้องเลือกเรียนเพื่อประกอบอาชีพ เพราะหากประเทศไทยไร้ทุนมนุษย์4.0 เสียแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร