วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,633 ราย รักษาหายสะสม 5,445 ราย กำลังรักษา 140 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,098 ราย อำเภอทรายมูล 464 ราย อำเภอกุดชุม 710 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 383 ราย อำเภอป่าติ้ว 330 ราย อำเภอมหาชนะชัย 665 ราย อำเภอค้อวัง 321 ราย อำเภอเลิงนกทา 841 ราย และอำเภอไทยเจริญ 308 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย