GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ จันทบุรี ตราด ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่ โดย GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออก

ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัด #จันทบุรี และ #ตราด รวมทั้งสิ้น 47,610 ไร่ โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ที่อำเภอขลุง จำนวน 20,268 ไร่ ในขณะที่จังหวัดตราด ในอำเภอเขาสมิง ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันอยู่ที่ 13,947 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ใกล้ริมสองฝั่งลำน้ำ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th