ดร.วิชัย พยัคฆโส
[email protected]

ร่างแผนฯ 13 ของสภาพัฒน์ มีจุดหมายปลายทางในปี 2570 ซึ่งสภาพัฒน์ได้ประเมินไว้ว่าประเทศไทยจะสามารถพลิกโฉมประเทศได้ด้วยมาตรการของแผนและกลยุทธที่มีรายละเอียดได้ผลสรุป ดังนี้

-เศรษฐกิจมูลค่าสูงบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายมีศักยภาพสูง
2.การแข่งขันทางการค้าเปิดกว้างและเป็นธรรม
3.ระบบนิเวศตอบโจทย์เศรษฐกิจสมัยใหม่
4.ส่งเสริมการค้า การลงทุนและนวัตกรรม

-การผลิตและบริโภคมีความยั่งยืน
1.การใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพ
2.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
3.การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกน้อยลง

-สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกพื้นที่
1.ทุกกลุ่มคนมีโอกาสในการยกระดับสถานะ
2.คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการที่เพียงพอต่อคุณภาพชีวิต
3.ความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลง

-กำลังคนสมรรถนะสูง
1.คนไทยมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่
2.กำลังแรงงานมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะได้มาตรฐานมีทางเลือกหลากหลาย

-พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
1.กฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
2.มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาดเพิ่มขึ้น
3.การบริหารจัดการของรัฐยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ

นับเป็นบทสรุปส่งท้ายให้มองเห็นอนาคตได้บ้าง คงต้องอยู่ที่การจัดการภาครัฐในการดำเนินภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะภาคการเมืองต้องเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีความมั่นคง จึงขึ้นอยู่กับแผนภาคปฏิบัติและกลยุทธ์ที่จะต้องจริงจังต่อแผนดังตัวชี้วัดของสภาพัฒน์ จะสำเร็จหรือไม่ในฉบับหน้า