เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมไร่กาแฟเกษตรกรสมาชิก ซึ่งเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า เกษตรกรสมาชิกในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ที่ผ่านมา ต้องประสบปัญหาเรื่องแรงงานที่หายากและมีราคาสูง ในการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ จึงได้รวมกลุ่มเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 50 คน พื้นที่ปลูกกาแฟ 1,156 ไร่ และทางสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ได้คิดกิจกรรมลงแขกเก็บผลผลิตกาแฟขึ้น โดยกาแฟไร่เกษตรกรสมาชิกคนไหนสุกได้ที่พร้อมเก็บ ก็จะรวมกันเก็บผลผลิตกาแฟหมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน รวมทั้งมีขั้นตอนการตากการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ เช่น ขั้นตอนการทำความสะอาด ขั้นตอนการคัดเมล็ดที่ได้คุณภาพสูง และขั้นตอนการตากที่สะอาด ทำให้ผู้ที่มารับซื้อให้ราคาสูงกว่าพื้นที่อื่น กล่าวคือ ราคาเมล็ดกาแฟปกติที่รับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดระนองจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-75 บาท แต่เมล็ดกาแฟที่ผลิตจากพื้นที่แห่งนี้สามารถจำหน่ายได้ในราคา 150 ต่อ 1 กิโลกรัม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผลผลิต อีกทั้งการร่วมมือกันทำงานทำให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานที่จะต้องจ้างมาเก็บเกี่ยวเช่นในอดีต สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ปัจจุบัน จังหวัดระนอง มีปริมาณผลผลิตเมล็ดกาแฟประมาณ 5,000-6,000 ตันต่อปี และหมู่บ้านแห่งนี้สามารถผลิตกาแฟคุณสูงได้ปีละประมาณเกือบ 20 ตันต่อปี ซึ่งเกษตรกรสมาชิกทุกคนยืนยันจะดำเนินการอย่างนี้ และพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกับคนในชุมชน มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น