จังหวัดตรังพิจารณากำหนดแนวทางในการคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้กับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชน

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากกรณีที่มีตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ขอให้โรงเรียนคืนค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ในช่วงการเรียนออนไลน์ นั้น

โดยประเด็นที่ตัวแทนผู้ปกครองได้มายื่นร้องขอนั้น โดยขอให้โรงเรียนคืนค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ในช่วงการเรียนออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ เช่น ค่าอาหารกลางวัน จำนวนคนละ 5,500 บาท ค่าเรียนห้องปรับอากาศจำนวน 1,200 บาท คืน 600 บาท ค่าเรียนว่ายน้ำ จำนวน 600 บาท คืน 300 บาท ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี จำนวน 600 บาท รวมผู้ปกครองต้องจ่ายทั้งหมด 7,900 บาท ซึ่งทางโรงเรียนเฉลี่ยคืนให้คนละประมาณ 2,000 กว่าบาท โดยทางโรงเรียนอ้างว่าได้ตัดเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าปรับปรุงโรงเรียน เพื่อรองรับการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนถัดไป

ซึ่งคณะผู้ปกครองมองว่า ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม เป็นการเอาเปรียบมากเกินไป อีกทั้งทางตัวแทนผู้ปกครองได้พยายามขอเจรจากับผู้บริหารของโรงเรียนหลายครั้ง แต่คณะผู้บริหารของโรงเรียนยังเพิกเฉย และยืนยันจะจ่ายตามจำนวนที่ทางโรงเรียนเห็นสมควรท่านั้น จึงเข้าร้องขอความเป็นธรรมจากทางจังหวัดและนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประสานผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกแห่งมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ และเร่งปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ปกครอง