วันที่ 15 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้มี ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้