โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งว่า ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียน #เต็มจำนวน ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรแล้ว
หากได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จะเปิดลงทะเบียนทันที
ขอบคุณทุกท่านที่วางใจ #ไทยร่วมใจ