กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างธุรกิจ เติบใหญ่ด้วย Online Marketing” ติดอาวุธธุรกิจพันธุ์ใหม่ เพียงปลายนิ้ว โดยกูรูด้านการตลาดออนไลน์มืออาชีพ เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMSs และทายาทธุรกิจ 1,000 คน นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลาและ กรุงเทพฯ ในเดือน ธ.ค. ศกนี้

นายจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าปัจจุบันการตลาดออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและเป็นเครื่องมือและช่องทางในการเพิ่มและขยายยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างธุรกิจเติบโตด้วย Online Marketing ”โดยกูรูมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ การตลาดและการขยายตลาดสู่สากล รองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโนบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดตวามสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ต่อไป

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักการใช้ดิจิตอลเพื่อยกระดับและขยายการตลาดการค้าโดยไม่ต้องใช้เงิน เทคนิคและเครื่องมือการตลาดออนไลน์ Social Media การใช้เทคนิค story telling พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ lazada.com, Alibaba หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ เช่น Line@ ,Facebook และ Instagram รวมถึงเรียนรู้วิธีเปิดร้านค้า หรือ online account ของเครื่องมือนั้น ๆ และเทคนิคการขาย Online Sales and Marketing เป็นต้น

สำหรับการสัมมนาจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้งใน 5 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 ธันวาคม 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จังหวัดยะลา วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดสงขลาและวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรับจำนวนจำกัดครั้งละ 200 คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาดิจิตอลอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโทร 063 917 4324 หรือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยโทร 061 0284 007 หรือสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/Pgs7SG