รวบรวมไอเดียและแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจอาหาร จากวิกฤตโควิด 19 สู่โอกาสธุรกิจของอาหารแห่งอนาคตงานระดมสมองจากผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมอาหารด้วยความร่วมมือจากตัวแทนภาคเอกชนที่สําคัญของประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนอุตสาหกรรมอาหาร โดยกลุ่ม FoodConnext สตาร์ทอัพและผู้บุกเบิกด้านอาหารอนาคตในประเทศไทยร่วมกับ กลุ่ม Future Food Network เกี่ยวกับ ไบโอบัดดี้ และ เทสบัด เทสบัด แลป และ ไบโอบัดดี้ องค์กรด้านนวัตกรรมอาหารอนาคต ผู้บุกเบิกด้านการพัฒนาธุรกิจ สตาร์ทอัพ ด้านอาหารแห่งอนาคตยั่งยืนในประเทศไทยกว่า 3 ปี ริเริ่มการทํางานกับสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี นักวิจัยด้าน Food technology / Bio technology แบบพาร์ทเนอร์ชิปโมเดล โดยจัดตั้ง Kitchen Incubation ที่มี Kitchen Lab & Future Food Simulation Platform เพื่อบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโต สนับสนุนสตาร์ทอัพและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการทํางานเชิงรุกสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม Future Food Network โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ ในห่วงโซ่อาหารไทยให้เกิดประโยชน์สู่ ”สตาร์ทอัพ” และ ”คนต้นนํ้า” หรือภาคเกษตรไทย เกี่ยวกับกิจกรรม จากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในขณะนี้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อหลากหลายธุรกิจและหากมองอีกมุมหนึ่ง นับเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทํางานและร่วมมือกันอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความร่วมมือ ทํางานเชิงรุก ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนร่วมมือสู่การพัฒนาด้านอาหารแห่งอนาคตยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย งานสัมมนาด้านอาหารอนาคต “WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD 2021” เป็นVirtual Future Food Ideation Workshop ที่จัดขึ้นโดยเทสบัด แลป และ ไบโอ บัดดี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ VIRTUAL FUTURE FOOD IDEATION เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ ด้านอาหารแห่งอนาคต และร่วมระดมไอเดีย เพื่ออนาคตของ อาหารแห่งอนาคต โดยได้รับ ความร่วมมือจากตัวแทนภาคเอกชนที่สําคัญ อย่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารแห่งประเทศไทย กลุ่ม FoodConnext กลุ่ม Synbio Consortium โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสตาร์ทอัพ ผู้บุกเบิกด้านอาหารอนาคตในประเทศไทย และกลุ่ม Future Food Network รวมทั้งสิ้น 21 องค์กร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 21,500 คน และได้รับไอเดียด้านการพัฒนาด้านอาหารแห่งอนาคตในประเทศไทยจากผู้เข้าร่วมกว่า 180 ไอเดีย ด้วยโอกาสและเทรนด์การเติบโตด้านอุตสาหกรรมอาหารอนาคตทั่วโลก 6 หมวดหมู่สำคัญ (Alternative Protein, Synthetic Food & Drink, Functional Food, Fermented Food, CBD-Infused, Personalized Nutrition) คาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตสูงและมีมูลค่ารวมกว่า 16 ล้านล้านบาท ภายในปี 2025 ประกอบกับสถานการณ์ ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทุกภาคฝ่ายมาร่วมกันสนับสนุน บุกเบิกอาหารอนาคตและมาร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านอาหารอนาคต Future Food Network ถือเป็นโอกาส ในการร่วมกันฟื้นฟูเศรฐกิจจากวิกฤติโควิด 19 ส่วนหนึ่งของรายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมระดมสมองในกิจกรรม ปี 2020-2021 • ตัวแทนภาคธุรกิจและการค้า คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาหอการค้าไทย / ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย / ประธานกลุ่ม FoodConnext • ตัวแทนภาคธุรกิจและการค้า คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด • ตัวแทนภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ Chief Executive Officer at BBGI Public Company Limited • ตัวแทนภาคผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านอาหาร Mr. Robert Becher จาก INOX Australia • ตัวแทนภาคผู้ผลิตวัตถุดิบ คุณยุทธศาสตร์ คุณธรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ Abbra Corporation Limited • ตัวแทนหน่วยงานรัฐ ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) • ตัวแทนหน่วยงานรัฐ คุณพีชยา จิระธรรมกิจกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) • ตัวแทนหน่วยงานรัฐ ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล ผู้อำนวยการสถาบัน Food Innopolis @KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • ตัวแทน Startup สายแพลนต์เบส คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ CEO Let’s Plant Meat • ตัวแทน Startup สายโปรตีนทางเลือกจากแมลง คุณพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ CEO The Bricket • ตัวแทน Startup สายโปรตีนจากพืชทางน้ำ ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม CEO & Co-Founder Advamced Greenfarm Ltd. • ตัวแทนภาคเกษตร คุณวานิชย์ วันทวี เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ว.ทวีฟาร์ม ผู้บุกเบิกระบบ Bio Dynamic • ตัวแทนองค์กรด้านนวัตกรรมอาหาร คุณสันติ อาภากาศ CEO & Co-Founder Bio Buddy และ TASTEBUD LAB / คณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต (PFC) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • ตัวแทนองค์กรด้านนวัตกรรมอาหาร เชฟโอ ตนัย พจน์อารีย์ Flavour Specialist TASTEBUD LAB จากกิจกรรมที่ผ่านมา สรุปได้เป็น กุญแจสำคัญ และ 2หัวใจสําคัญ สู่การเติบโตก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน • กุญแจสําคัญ - Future Food System Framework • 2 หัวใจหลักที่สําคัญเพื่อพัฒนาด้านอาหารอนาคตที่สําคัญของประเทศไทย (REIMAGINE & REINVENET for our Future of Food) บทสรุปที่1: กุญแจสําคัญ Future Food System Framework 6 เสาหลักเพื่อการวางรากฐานการพัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตยั่งยืน โดย 6 เสาหลักนี้เป็นการวางเสาหลักคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ BCG โดยแบ่งจาก 2 หมวดหมู่หลัก คือ ภาคการผลิตและการบริโภค การร่วมกันสนับสนุน ทำให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดขึ้นได้เร็วและได้จริง และมุ่งเป้าทํางานเชิงรุกแบบเกื้อกูล และสนับสนุนผู้บุกเบิก บน 6 เสาหลักที่สําคัญเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสู่การแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของโลกอย่างทันท่วงที (รายละเอียดและความหมาย ตามภาพที่1) ภาพ 1: FRAMEWORK และคําอธิบาย 6 เสาหลัก เพื่อการพัฒนายั่งยืนของห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคต - สร้างสรรค์โอกาสของการเติบโตก้าวประโดด (exponential growth) โดยทวีการเติบโตและทวีคูณคุณค่าผลกระทบ (impact) ในแนวคิดการทำงานร่วมกัน synergy - พัฒนาเสาหลัก สร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความมั่นคงอาหารในอนาคตบนแนวคิด “resilience food value chain และ circular economy” ภาพ 2: ผู้บุกเบิกบน FRAMEWORK เพื่อการพัฒนายั่งยืนของห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคต บทสรุปที่2: 2หัวใจหลักสําคัญ เพื่อพัฒนาด้านอาหารอนาคตที่สําคัญของประเทศไทย รวบรวมจากกิจกรรม Future Food Ideation ปี2020-2021 แนวความคิด เทคโนโลยี และ หมวดหมู่อุตสาหกรรมในประเทศที่สําคัญต่อการพัฒนาด้านอาหารแห่งอนาคตในประเทศไทย ภาพที่3 แนวคิด ด้านการพัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตยั่งยืน การนํามุมมองด้านการพัฒนายั่งยืนหรือ Sustainable Development ที่เป็นแนวทางที่ UN’s sustainable development มาร่วมกันพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาหารแห่งอนาคตที่สร้าง impact ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ impact ด้านความมั่นคงยั่งยืนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2.1) 5 ไอเดีย ในการนําเทคโนโลยี ร่วม REIMAGINE OUR FOOD VALUE CHAIN ตั้งคําถามใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตยั่งยืน อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดํารงอยู่ของมนุษย์ และ เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยหลัก ที่สร้างผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งการที่เราจะมีความมั่นคงยั่งยืนด้านอาหาร เพื่อตอบรับจํานวนประชากรโลก 8.5 พันล้านคนในปี 2030 จําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรที่จะบูรณาการและทํางานเชิงรุกกร่วมกัน ตลอดจนแนวคิดที่ร่วมสร้างและนํา 5 เทคโนโลยีที่สําคัญมาพัฒนา 1. BIO TECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร 2. AUTOMATION เทคโนโลยีเสริมระบบการผลิตเกษตร-แปรรูปอาหาร 3. FOOD PROCESS & HARDWARE เทคโนโลยี อุปกรณ์การแปรรูปอาหาร 4. BIG DATA & AI ปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลด้านเกษตรอาหารประเทศ 5. BLOCKCHAIN บล็อกเชนและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัย ความโปร่งใส และความมั่นใจ ด้านระบบอาหารสู่ประชาคมโลก 2.2) REINVENT FOR OUR FUTURE OF FOOD “คิดใหม่-ทําใหม่” เพื่อสร้างสรรค์ห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตยั่งยืน จากการรวบรวมข้อมูลบนจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย เราได้หมวดหมู่ที่สําคัญต่อการมุ่งเป้าพัฒนา ส่งเสริม แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ที่สําคัญคือ 1. FUTURE FOOD CPGs นําจุดเด่นอาหาร รสชาติ อัตลักษณ์ พัฒนาอาหารแปรรูปในหมวดหมู่อาหารแห่งอนาคตรูปแบบยั่งยืนที่โลกต้องการ 2. FOOD SERVICES & FOOD RETAIL พัฒนาบริบทธุรกิจอาหารและรูปแบบการค้าปลีก การกระจายอาหารด้วยเทคโนโลยีและเทรนด์ความต้องการด้านอาหารแห่งอนาคต 3. EDUCATION FOOD & AGRICULTURE พัฒนาหลักสูตรการเรียนและการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาธุรกิจในประเทศ ด้านรากและอัตลักษณ์ของอาหารในประเทศไทยตลอดจนด้านเทคโนโลยีเกษตร ภาพที่4 IDEA & AREA FOR REIMAGINE – REINVENT FOR FUTURE FOOD VALUE CHAIN จากบทสรุปแนวทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบยั่งยืน ขอนําเสนอหนึ่งในตัวอย่างจากผู้บุกเบิกด้านอาหารแห่งอนาคต 1 ใน 6 เสาหลักที่มีความสำคัญไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน “Innovative Practice” ที่ได้ร่วมในกิจกรรม ทางบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำ Bio Technology (ด้าน Synthetic Bio Technology) เข้ามาเป็นโอกาสหนึ่งในการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตประเทศไทย ที่จะ สร้าง หรือ สมดุล กับทรัพยากรที่มีอยู่ ของประเทศไทย และผลักดันให้เกิด อาหารแห่งอนาคตยั่งยืน (Future Food) ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไอเดียที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึง เป็นประเด็นสำคัญต่อยอดจากงาน Future Food Ideation 2020 ที่มีการพูดถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารไทย (Reimagine Food Chain) และเพิ่มเติมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเร่ง ให้เกิดเครือข่ายด้านอาหารอนาคต (Future Food System) และร่วมกันเกื้อกูลกับ ‘ผู้บุกเบิก’ เพื่ออนาคตของอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน โดยในโอกาสต่อไป จะมีการเจาะลึกและเล่าถึงโอกาสของเทคโนโลยี บริษัท และ สตาร์ทอัพผู้บุกเบิก ที่มาร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายอาหารอนาคตร่วมกัน หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกได้ โดยติดต่อที่ LINE: @tastebudlab โทร: 095-732-4471 เว็บไซต์ www.tastebudlab.com อีเมล [email protected] ภาพบรรยากาศงานสัมมนาด้านอาหารอนาคต “WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD 2021