นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุขกล่าวว่า ชื่นชมผลงานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ได้พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษา สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่สำคัญคือการมีคู่มือแนวทาง การดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี 4 โรงพยาบาลใหญ่เป็นแม่ข่าย ได้แก่ รพ.อุดรธานี รพ.สกลนคร รพ.นครพนม และรพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลในโรงพยาบาลที่เหลือ

สำหรับ ผลการดำเนินงานปีงบฯ60 สามารถช่วยลดอัตราการพิการ และช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 947 คน โดยอัตราตายของผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 8 ต่ำที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 13.22 ต่อประชากรแสนคน ผลงานดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในขณะที่อัตราการตายของประเทศอยู่ที่ 28 ต่อประชากรแสนคน สำหรับปี 61 จะเร่งรัดและพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล พร้อมจัดระบบส่งต่อให้รวดเร็วด้วยช่องทางด่วนเพื่อให้ลดอัตราตายให้มากที่สุด ซึ่งเขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ดูแลประชากร 5.5 ล้านคน