พม.ดึงเอกชนร่วมจัดงานวันคนพิการสากล ป 60 และงานมหกรรมอารยสถาปตยฯ คึกคัก ชวนเข้าชม 1-4 ธ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ธ.ค. พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานในพิธีเปดงานวันคนพิการสากล ประจําป 2560 ภายใตประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผานสูสังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” และงานมหกรรมอารยสถาปตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกคนพิการตนแบบ หนวยงานและองคกรที่ใหการสนับสนุนงานคนพิการดีเดน สถานที่ดีเดนที่เอื้อตอคนพิการ และการมอบปายประกาศเกียรติคุณองคกรสงเสริมอารยสถาปตยแหงป รวมทั้งสิ้น 189 รางวัล โดยมีคณะผูบริหารกระทรวง พม. ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมงานจํานวนกวา 1,000 คน ที่ Hall 1-2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พล.อ.อนันตพร กลาววา องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหวันที่ 3 ธันวาคมของทุกป เปน "วันคนพิการสากล" เพื่อรําลึกถึงวันที่ 3ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลก วาดวยเรื่องคนพิการ โดยสนับสนุนใหประเทศตางๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ อยางตอเนื่องทั่วโลก ทั้งนี้ รัฐบาลไทยไดรวมจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยป 2560ไดกําหนดประเด็นหลัก (Theme) “การเปลี่ยนผานสูสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” (Transformation towards sustainable and resilient society for all) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน ภายใตแนวคิด “ไมทิ้งใครไวขางหลัง” (leave no one behind)

พล.อ.อนันตพร กลาววา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมกับสมาคมสภาคนพิการแหงประเทศไทย และมูลนิธิอารยสถาปตย ตระหนักถึงความสําคัญของคนพิการ จึงกําหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจําป 2560 พรอมงานมหกรรม
อารยสถาปตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหวางวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ Hall 1-2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเปนการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐครั้งแรก

ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การอานสาสนวันคนพิการ มอบโลรางวัลแกคนพิการตนแบบ จํานวน 78 รางวัล หนวยงานและองคกรที่ใหการสนับสนุนงานคนพิการดีเดน จํานวน 76 รางวัล สถานที่ดีเดนที่เอื้อตอคนพิการ จํานวน 22 รางวัล มอบปายประกาศเกียรติคุณองคกรสงเสริมอารยสถาปตยแหงป จํานวน 13 รางวัล และเปดตัวสาวงามทูตอารยสถาปตย นอกจากนี้ มีการแสดงสินคา เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปตย (Friendly Design) เพื่อรองรับสังคมของคนพิการและผูสูงวัย และการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

"คนพิการปัจจุบันไม่ได้นิ่งดูดาย แต่มัศักยภาพพร้อมเสนอผลงานที่ดีมัประโยชน์ ทุกวันนี้เรามีคนพิการอยู่ 1.8 ล้านคน จบปริญญาตรีก็มาก จึงมีความรู้ความสามารถ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี โดยให้การดูแลเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการต่างๆมากขึ้น สำหรับผมนั้นอยากให้คนไทยรู้จักการแบ่งปัน คนที่ยังไม่มีก็พัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้ให้ในอนาคต เพื่อให้สังคมเรามีความสุขมากขึ้น" รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯกล่าว