เรื่อง "ท่องเที่ยววิถีไทย ตามแนวทาง 4.0" โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 64 ปี นิตยสารสยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ "อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์