ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 64 ปี สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เรื่อง "อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี