เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีการขึ้นป้ายคัดค้านการสร้างโรงงาน เตาเผากำจัดขยะ ตามริมถนน และในหมู่บ้าน

สืบเนื่องได้มีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้มีคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการตั้งโรงงาน เงินลงทุน 193,945,850 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกมีพี่น้องประชาชนไปประชุมรับฟังไม่กี่คน จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายบรรจง อินชมชื่น อายุ 43 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 243 หมู่ที่ 15 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมาทราบเรื่องตอนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นำประกาศมาติด ซึ่งในหนังสือแจ้งว่าถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทำหนังสือคัดค้านได้ภายในกำหนดหลังจากนั้นตนเองได้ปรึกษา และล่ารายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างครั้งนี้ 5 หมู่บ้าน มี หมู่ที่ 6,7,11,12,13, ได้จำนวน 454 คน และทำหนังสือไปยื่นคัดค้านที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยในเนื้อหาการร้องเรียนคัดค้านคือ บริเวณพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานเตาเผากำจัดขยะอยู่ติดกับพื้นที่เกษตรกรของประชาชน, แหล่งน้ำ, ชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนา และเลี้ยงสัตว์กลัวจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศของชุมชนรวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และจะเกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองจากเตาเผาขยะมลพิษทางอากาศ และก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน เช่นโรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรค โรคทางน้ำซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัด, หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก และอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากมลพิษทางเสียง ของเครื่องจักรโรงงานและรถยนต์ที่ขนส่งขยะ

หลังจานั้นได้มีหนังสือจากจังหวัด ส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่องขอความร่วมมือเชิญชวนประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนเข้าประชุมชี้แจงรับฟังโครงการก่อสร้างโรงโรงงานเตาเผาขยะ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ ศาลาวัดวิเศษชัยศรี บ้านโนนเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ทางตัวแทนของบริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตจะเข้ามาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว โดยในท้ายหนังสือฉบับนี้มี นายจรัส ศรีรัตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นผู้ลงนาม ข่าวคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป