ครม. เห็นชอบโครงการอาคารเช่าเพือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 จำนวน 494 หน่วย มูลค่า 248.7 ล้านบาท

วันที่ 21 พ.ย.60 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้(21 พ.ย.2560) ที่ประชุมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย เงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนที่อุดหนุนจากรัฐบาล 197 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศอีก 51.6 ล้านบาท โดยโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 ทั้ง 3 โครงการจะประกอบไปด้วย 3 พื้นที่คือ 1. โครงการ จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน 3) เงินลงทุนรวม 111 ล้านบาท จำนวน 196 หน่วย, 2. โครงการจ.เชียงใหม่ อ.หนองหอย วงเงินลงทุน 49.3 ล้านบาท จำนวน 102 หน่วย และ 3. โครงการจ. นครสวรรค์2 ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 88.3 ล้านบาท จำนวน 196 หน่วย ทั้งหมดจะเป็นอาคารสูง 3-5ชั้น 1 ห้อง มีขนาด 28 ตร.ม.อัตราค่าเช่าจะอยู่ในช่วง 1,700-2,800 บาทต่อเดือน

สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าได้มาตรฐานในตลาดได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติให้กับผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งผู้มีรายได้น้อยนั้นจะครอบคลุม พนักงานบริษัท พนักงานรับจ้างทั่วไป รวมถึงคนหาบเร่ เป็นต้น โดยหากเป็นผู้มีรายได้น้อยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จะครอบคลุมรายได้ 16,501-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ด้านภูมิภาค สำหรับผู้มีรายได้ 9,501-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

นอกจากนี้ครม.ยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 51.6 ล้านบาท โดยกู้ยืมเงินในปีงบประมาณ 2562 รวม 48.6 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 3.0 ล้านบาท ส่วนเงินอุดหนุนโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้ให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวนเงินดังกล่าวให้การเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2561 รวม 61 กว่าล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 รวม 104.5 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 31.0 ล้านบาท