นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน การประมง กับนายสมพัน จันเพงไซ อธิบดีกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี

ในการพัฒนาภาคการประมง พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา