นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกระทรวงการคลังมีแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง จึงได้จัดเวที SIT TALK ซึ่งย่อมาจาก SEPO4.0+ Inspiration Talk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรของ สคร. ในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัด SIT TALK มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจจัดทำ Big Data และ Digital Transformation เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะให้ดีขึ้น โดยนำข้อมูลที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจต่างๆ มาบริหารจัดการในลักษณะ Big Data เพื่อใช้ในการวางแผนและยกระดับการให้บริการตามเป้าหมายตามพันธกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจในลักษณะ Open Data เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งของรัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งยังจะเป็นยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเรื่องของ Open Data และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนแนวคิดในเรื่อง Digital Transformation ยกระดับกระบวนการภายในของรัฐวิสาหกิจ (Internal Process) หรือยกระดับการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้ด้วย

นอกจากนั้นสคร. ได้มีการมอบให้รัฐวิสาหกิจบูรณาการการทำ Big Data และ Digital Transformation และกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการทำต้นแบบเพื่อไปนำเสนอในการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO Forum) ในหัวข้อการบริหารจัดการ Big Data และ Digital Transformation โดยจะมีการนำเสนอในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่จ. ลำปาง โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าร่วมสัมมนา CEO Forum ดังกล่าวด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน