แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลาย แต่การคิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ก็สร้างความเชื่อมั่นให้หลายฝ่าย ที่มีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า หากเป็นไปตามแผนที่กำหนด จะทำให้เศรษฐกิจไทยที่เคยชะงัก สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่หากจะให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์โรคโควิด-19 ต้องรอถึงปี 2565 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกว่า 20% พึ่งพารายได้จากภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ไทยต้องเร่งดำเนินการ คือการฉีดวัคซีน รวมถึงดูแลภาคการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนได้กลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นได้จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทยเฟส 3 ออกมา โดยคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มกลับมาเดินทางในประเทศได้ในช่วงเดือนสิงหาคม

กระนั้น ยังมีประเด็นที่ต้องตระหนักและเฝ้าระวัง พัฒนาการของไวรัสโควิดสายพันธุ์ต่างๆข้อมูลจากนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เฝ้าระวังสายพันธุ์ที่น่ากังวล 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์แอลฟ่า (อังกฤษ) จำนวน 3,595 ตัวอย่าง สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) จำนวน 26 ตัวอย่าง และสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย)จำนวน 235 ตัวอย่าง

ขณะที่ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ Phylogenetic analysis หรือการสืบสายพันธุกรรม พบว่าประเทศไทยตรวจพบสายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้หลากหลาย และเมื่อวิเคราะห์สายพันธุ์เปรียบเทียบกับที่พบระบาดทั่วโลก พบว่าเชื้อกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่นำเข้ามาจากประเทศอื่น ในปัจจุบันประเทศไทยไม่พบการกลายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะในประเทศ ซึ่งการระบาดครั้งนี้มีการติดเชื้อใหม่เป็นจำนวนมากต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ในประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ (new variant) ไวรัสลูกผสม (hybrid of COVID-19 variants) และการติดเชื้อต่างสายพันธุ์ในคนเดียวกัน (co-infection) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จากข้อมูลข้างต้น ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกันสกัดกั้น การนำเข้าเชื้อไวรัส และการกลายพันธุ์ในประเทศ นอกจากการช่วยกันสร้างภูมิต้านทานหมู่จาการฉีดวัคซีนแล้ว หลังฉีดวัคซีนยังต้องยกการ์ดค้างไว้อย่าตก ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกันถอดบทเรียนการหลุดรอดของโควิดระลอก 3 อย่าให้โควิดระลอก 4 มาดับฝันเศรษฐกิจไทย