เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอตรอน (ศปก.อ.) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid -19 ของ Astra zeneca เข็มแรก พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม)และผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ฉีดวัคซีน Astra zeneca เข็มแรก แก่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จำนวน 200 คน ผลสังเกตุติดตามอาการหลังการฉีดระยะเวลา 30 นาทีไม่ปรากฎอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลตรอน.

Life IF