สั่งจองแล้ว อบจ.อุดรธานีพร้อมควัก 100 ล้านบาทซื้อวัคซีน Sinopharm ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชาวอุดรธานี

วันนี้ (9 มิ.ย.64) นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระลอก 3 ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมถึงการแพร่ระบาดจากต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทั้งนี้มาตรการสำคัญของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) คือ การให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน และตามรายงานข่าวในปัจจุบันแจ้งว่าการสั่งซื้อวัคชีนโควิดชิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BeijingInstitute of Biological Product Co.LTD) ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติทะเบียนยาให้กับบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และจำหน่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับวัคนอย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกจากวัคซีนหลัก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบจ.อุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ บริหารงานที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี มีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิด (Covid Free City) และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ อบจ.อุดรธานี จึงขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณของ อบจ.อุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 ล้านบาท เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของอาจจะเกิดขึ้น อบจ.อุดรธานี จึงได้ทำหนังสือ ที่ อด 51005 เรื่อง ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) เรียนถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับในวันพรุ่งนี้ 10 มิ.ย.64 สำหรับ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ.อุดรธานี ทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

เฉพาะประชาชนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,โรงพยาบาลเทศบาลม,โรงพยาบาลมะเร็ง,โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯจำนวน 1,500 คน ให้ไปฉีดวัคซีนที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เท่านั้น ส่วนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ประชาชนทุกอำเภอใน จ.อุดรธานี ที่มีกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ให้ไปฉีดวัคซีนตามสถานที่นัดหมายในพื้นที่ของท่าน

สำหรับเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และต่างอำเภอ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด ให้รอฟังประกาศจากทางจังหวัดอีกครั้ง เมื่อทางจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะทำการนัดหมายและประกาศให้ทราบทันที

Life IF