ดร.วิชัย พยัคฆโส
Payackso@gmail.com

เห็นข่าว 227 องค์กรครู เรียกร้องให้มีการทบทวน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับครูเท่าที่ควร อาจถูกลดชั้นด้วยซ้ำไปกลายเป็นพนักงานครูในอนาคต จึงน่าจะบอกกล่าวว่าเราควรเริ่มปฏิรูปอะไรก่อนดี

ผลพวกจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พบว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้สร้างฐานอำนาจให้กระทรวงศึกษาธิการยิ่งใหญ่ขึ้น ปรับโครงสร้างและผู้บริหารให้มีตำแหน่งสูงขึ้นแต่คุณภาพการศึกษาไม่กระเตื้องขึ้น จะมีรมว.ศึกษาธิการสักกี่คนที่รับรู้และตระหนักว่าหัวใจการปฏิรูปการศึกษาคือการสร้างคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตรวรรษที่ 21

อยากจะเห็นว่า พ.ร.บ.การศึกษาได้เน้นถึงคุณภาพครูเป็นอันดับแรกและมีประเด็นที่ต้องได้รับการศึกษามากที่สุดให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตามการปฏิรูปประเทศที่อยากเห็นคนไทยในยุค Thailand4.0 คือการเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี ซึ่งครูจำเป็นต้องมีก่อนนักศึกษาและนักเรียนทุกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.Skills
1.1Teacher Professional Skill
1.2 Transferable Skill
1.3 Verbal Skill
1.4Critical Thinking Skill
1.5Quantitative Skill
1.6Formative Assessment Skill

2.Management
3.Attitude
4.Resourcer
5. Technology

ครูจำเป็นต้องมีการศึกษา การฝึกอบรมให้ได้ทั้ง 5 เรื่อง คงต้องเป็นภาระกิจของหน่วยงานพัฒนาครูด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่พร้อมจะต้องสร้างครูยุคใหม่เสียก่อน จึงไปสร้างบุคลากรที่เป็นนักเรียนภายหลัง

ในประเด็นของ skills และ skill ย่อยๆทั้ง 6 เรื่องต้องพัฒนาครูให้ได้ และเห็นว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ได้แก่ สหรัฐ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เขามีเทคนิควิธีการให้ครูสอนแบบ Active Learning ประเทศเราควรส่งครูไปฝึกอบรมกับเขาให้ได้ Active Learning มาแทนการใช้ Passive Learning

ในสหรัฐใช้เทคนิควิธีการแบบ STEM+A ได้แก่ Science, Technology Engineer, Mathematic และเติมด้วย Art ในการสอนเด็ก

ในฟินแลนด์ที่ประสบผลสำเร็จเพราะเขานึกถึง Learning Outcome ที่จะเกิดกับเด็ก โดยอาจารย์จะต้องตามไปเป็นอาจารย์ประจำชั้นในแต่ละปี

ส่วนในสิงคโปร์ เขามีวิธีการ CDIO = Consive Design, Implement และ Operate ในการสอนเด็ก เป็นที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

จึงขอเสนอ รมว.กระทรวงศึกษาธิการว่าน่าจะเดินหน้า พ.ร.บ.การศึกษาได้แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยที่จะหล่อหลอมคนไปประกอบอาชีพจะได้ต่อยอดให้สมบูรณ์ เพราะความพร้อมด้านพื้นฐานได้เรียนรู้การสอนแบบ Active Learning โดยมหาวิทยาลัยเขา Reinventing กันล่วงหน้าไว้แล้ว

Life IF