ในโอกาสครบรอบปีที่ 58 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ได้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและที่ดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินเพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ดังนี้ การกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ทำการเกษตร สำรวจและจำแนกดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน ตลอดจนให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมุ่งสู่เป้าหมาย คือ พื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อให้การใช้ที่ดินทางการเกษตรมีความมั่นคง

ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชให้เหมาะสมตามศักยภาพของดินและที่ดิน บริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งด้วยการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ รักษาความชื้นและกักเก็บน้ำไว้ในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่านผลิตภัณฑ์ พด. ชนิดต่างๆ รวมถึงฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ ตลอดจนให้ความรู้วิชาการ ผ่านการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ที่เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อชีวิต สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้ Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สำหรับนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทั้งความแปรปรวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ล้วนส่งผลกระทบต่อการลดทอนความสามารถในการผลิตอาหารและการเข้าถึงอาหารของประชากรโลก ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงมุ่งมั่นต่อการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ทั้งจากภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

“ด้านการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปีในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดปัญหาการแออัดของคนที่จะเข้ามาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน มอบรางวัลผลงานดีเด่นแก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ผ่าน VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมงานและสามารถร่วมคอมเม้นต์แสดงความยินดีผ่าน Live Facebook ได้ นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีผ่านเว็ปไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินอีกทางหนึ่งด้วย”อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย