กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ ทั้งช่วยลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมติให้กรมชลประทานศึกษาปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง มีพื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมชลประทาน ได้วางแผนปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำของโครงการฯ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

อนึ่ง การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในลำน้ำปิงให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางกรอบการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมชลประทานพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยดี และก่อเกิดประโยชน์อย่างเกิดสูงสุดแก่ประชาชน