เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แผนหลักการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนกหนองหาร และบึงสีไฟ รวมทั้งการปรับขอบเขตพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” ของ แผนหลักการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด และเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูกว๊านพะเยา และเวียงหนองหล่ม และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากแล้ว