เว็บราชกิจจานุเบกษา เผย คำสั่งคสช.ตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคสช. ปรับโครงสร้าง ดึง "บิ๊กเข้-บิ๊กต๊อก-บิ๊กนุ้ย" ที่นั่งปลัดกห.-ผบ.ทสส.-ผบ.ทร.คนใหม่ร่วมคณะ แทนคนเก่าที่เกษียณ

วันที่ 21ก.ย. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุว่า

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2559 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2559

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
9. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
11. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
12. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
13. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
15. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 3 ให้สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ