วันที่ 17 เม.ย.64 ประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการป่วย ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เดินทางมารับการตรวจโควิด-19 ฟรี วันแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้กำหนดตรวจวันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน และช่วงบ่าย 1,500 คน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง